Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

przez Sprzedającego pod adresem www.solokolektyw.com

Sprzedającym jest Dorota Czekańska dostępna pod adresem Kraków 31-431, ul. Czerwonego Prądnika 11/2 , prowadząca działalność na podstawie

jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności

Gospodarczej wpisana pod numerem NIP:  637-179-14-99, Regon: 120552637. zwana także zamiennie

„Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

– pod numerem telefonu 788 898 599

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: dorota@solokolektyw.com

 

1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych

w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 1. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

Internetowego.

 1. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa

Sprzedaży.

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.solokolektyw.com za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych

i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie

i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

 • 2 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

pod adresem www.solokolektyw.com

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie

się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 1. Sklep internetowy www.solokolektyw.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.solokolektyw.com są nowe, ręcznie zrobione w pracowni ceramicznej solo kolektyw,

wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 • 3 Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.solokolektyw.com są cenami brutto podanymi

w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni

w tygodniu przez cały rok.

 1. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo

poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer

telefonu i adres e-mail.

 1. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli

kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 1. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego

lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.

 1. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania

w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu

w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 1. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu

składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne

do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.

Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu

i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem

osób trzecich.

 1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź

ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty

na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

 

 • 4 Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie

albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym

formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 1. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów

w siedzibie sprzedającego.

 1. Przesyłka wysyłana jest w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Zawsze wysyłana listem bądź paczką proirytetową.
 2. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) w cenie 9 zł.

 

 • 5 Płatności
 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku wpłaty w terminie Sprzedawca wysyła mail z prośbą o opłacenie Zamówienia. Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w terminie 2 dni zostaje ono anulowane, chyba, że Klient wyraźnie poprosi o przedłużenie terminu płatności zamówienia.
 2. Płatność za zamówiony towar następuje przelewem

na konto bankowe mBank mBank 35114020040000340249150536

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 

 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy

bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania

rzeczy. Do zachowania tego

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.Oświadczenie odstąpienia od umowy może być przesłane pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dorota@solokolektyw.com

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar

należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 1. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • 7 Procedura reklamacji
 1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz

z krótkim opisem uszkodzeń.

 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku

rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany

towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

 

 • 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego

w związku z zakupami jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być

przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu

do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

 • 9 Zmiana Regulaminu
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie

do usunięcia konta w każdym czasie.

 

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Data opublikowania regulaminu: 28.01.2015 r.

Regulamin

 

 

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

Sklep jest własnością Doroty Czekańskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Dorota Czekańska solo kolektyw, z siedzibą w Krakowie 31-431 ul. Czerwonego Prądnika 11/2, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 637-179-14-99, Regon: 120552637

 

 • 2 Składanie zamówień

 

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
 5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem.

 

Towar

 

 1. Każdy produkt oferowany w sklepie jest wykonany w pracowni solo kolektyw z największa starannością i jest pozbawiony wad. W związku z tym, że każda rzecz wytwarzana jest ręcznie, możliwe są drobne różnice między konkretnymi egzemplarzami, co może mieć znaczenie w przypadku zamawiania kilku podobnych produktów. Zdjęcie produktu zawsze przedstawia konkretny egzemplarz oferowany w sprzedaży.

 

 

 • 3 Koszty i termin wysyłki

 

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Przesyłka dostarczona jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Towar wysyłany jest w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
 3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.

 

 • 4 Płatności

 

 1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
 2. Płatność za zamówiony towar następuje przelewem na konto bankowe sklepu. Numer rachunku podawany jest w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, a w przypadku zamówień telefonicznych i mailowych w wygodny dla stron sposób (najczęściej mailem).

 

 • 5 Reklamacje i zwroty

 

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)

 

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do zwrotu towaru i odesłania go na własny koszt, a dostanie zwrot należności za towar i koszty wysyłki do klienta.

 

 • 6 Zwrot pieniędzy

 

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.

 

 • 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 

 • 8 Postanowienia końcowe

 

1.Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 1. Data opublikowania regulaminu 25.12.2014r.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Zamknij